Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

आर्थिक प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कागजातहरु

(क) क्षतिपुर्ति रकम वितरण  (परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विदेशवाट प्राप्त हुने रकम  मृतकका हकदारलाई)ः
१) हकदारको निवेदन 
२) मृतक र हकदारको नागरिकताको प्रमाणपत्रको छांयाप्रति
३) मृतकको राहदानीको छांयाप्रति र मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको छायांप्रति
४) हकदार र मृतक संगको नाता प्रमाणितको कागज
५) सम्वन्धित गा.पा./न.पा.को सिफारिश

(ख) विपद् प्रकोप व्यवस्थापन विपद प्रभावितलाई राहतः

१) विवरण  खुलेको सम्वन्धित पिडीत व्यतिmको निवेदन
२) संवन्धित गा.पा./न.पा.को सिफारिश
३) प्रहरी कार्यालयवाट भएको सक्कल मुचुल्का पत्र 
४) पहिचान खुल्ने प्रमाण पत्रको छाँयाप्रति
५) मृतकको हकमा मृत्यूदर्ताको प्रमाणपत्र, नजिकको हकदारसंगको नाता प्रमाणित ।

(ग)  राजस्व लिने (हात हतियार नविकरण, नामसारी, संस्था दर्ता, नविकरण,  लाइसेन्स, जरिवाना, परीक्षा, दण्डसजाय आदि)ः-

१) राजश्व एकिन गर्न प्रमाण पत्र, लाइसेन्स, फाराम, कर चुक्ता गरेको प्रमाण परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने

(घ) तेश्रो पक्ष विमाः-

१) हकदारको निवेदन 
२) मृतक र हकदारको नागरिकताको प्रमाणपत्रको छांयाप्रति
३) मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको छायांप्रति
४) हकदार र मृतक संगको नाता प्रमाणितको कागज
५) सम्वन्धित गा.पा./न.पा.को सिफारिश

ङ) जग्गा अधिग्रहणमा परेकोमा दिइने मुअव्जाः-

१) निवेदन 
२) मुआव्जा दिने भनि गरेको निर्णय र सम्बन्धीत निकायबाट रकम प्राप्त भए पछि
३) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको छायाप्रती
४) नागरिकताको छायाप्रति

च) धरौटी फिर्ता सम्वन्धीः-

१) निवेदन 
२) धरौटी जम्मा गर्दाको सक्कल नगदी रसिद
३) कार्यालयको मुद्दा शाखाले गरेको सिफारिस
४) नागरिकताको छायाप्रति

 सुल्क

रु. १० को टिकटप्रक्रियाहरु

कोठा नं. ४ बाट सेवा प्रवाह हुने ।

लेखिए अनुसारका सबै सक्कल कागजातहरु देखाउनु पर्ने ।लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन