Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

ठेगाना : बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

फोन नं : 084420133, 084420095, 084420276, DEOC 084420999, DEOC Tol Free 16608422999, 084420132

फ्याक्स : 084420245

इमेल : daobardiya@moha.gov.np, daobardiya@gmail.com, DEOC email:- bardiyadeoc@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daobardiya

Twitter : https://twitter.com/d_bardiya

मातहतका कार्यालयहरु