Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रकाशित विवरण (ProActive Disclosure)

     सूचना अधिकारीः-

नामथरः         बालकृष्ण अधिकारी
पदः              प्रशासकीय अधिकृत
मोवाइल नं.    9858027271


मिति सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रकाशित विवरण (ProActive Disclosure) विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-14 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. ०७६/०७७ को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
2 महिना अगाडी
2076-10-06 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्वन्धी दोस्रो त्रैमासिक (२०७६ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म) जारी गरिएको विवरण
8 महिना अगाडी
2076-07-14 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम २०७६ श्रावण देखि आश्विन मसान्तसम्म प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
11 महिना अगाडी
2076-04-13 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2076-04-13
2076-01-20 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2076-01-20