Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

ठेगाना : बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

फोन नं : 084420133, 084420095, 084420276, DEOC 084420999, DEOC Tol Free 16608422999, 084420132

फ्याक्स : 084420245

इमेल : daobardiya@moha.gov.np, daobardiya@gmail.com, DEOC email:- bardiyadeoc@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daobardiya

Twitter : https://twitter.com/d_bardiya

मातहतका कार्यालयहरु