Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

बर्दियामा मिति २०७७/०७/०१ गते ३ बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

9 दिन अगाडी

2077-07-01


बर्दियामा मिति २०७७/०७/०१ गते ३ बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

आज क्वारेन्टीनमाः २७९ (पुरुष २०३ र महिला ७६) जना

आज जम्मा Isolation माः २०५ (पुरुष १६१ र महिला ४४) जना

स्थानीय पालिकाबाट निर्मित Isolation माः १३८ (पुरुष ११८ र महिला २०) जना

होटल Isolation माः ३ (पुरुष ० र महिला ३) जना

होम Isolation माः ४९ (पुरुष ३२ र महिला १७) जना

जम्मा PCR गरिएकोः १३३१४ जना (आज PCR: ०)

जम्मा मृत्यूः ५ जना पुरुष

आजको नतिजाः ४३ (पुरुष ३१ र महिला १२) जना

जम्मा PCR Positive: ९०७ (पुरुष ६६३ र महिला २४४) जना

नतिजा आउन बाँकीः २१८ जना

जम्मा निको भएकाः ६६९ (पुरुष ४८४ र महिला १८५) जना