Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

बर्दियामा मिति २०७७/०६/३० गते ५.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

10 दिन अगाडी

2077-06-30


बर्दियामा मिति २०७७/०६/३० गते ५.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

आज क्वारेन्टीनमाः २९५ (पुरुष २०५ र महिला ९०) जना

आज Isolation माः १७० (पुरुष १३८ र महिला ३२) जना

स्थानीय पालिकाबाट निर्मित Isolation माः १६२ (पुरुष १०७ र महिला १५) जना

होटल Isolation माः २ (पुरुष ० र महिला २) जना

होम Isolation माः ४६ (पुरुष ३१ र महिला १५) जना

जम्मा PCR गरिएकोः १३३१४ जना (आज PCR: २८३)

जम्मा मृत्यूः ५ जना पुरुष

आजको नतिजाः १५ (पुरुष ११ र महिला ४) जना

जम्मा PCR Positive: ८६४ (पुरुष ६३२ र महिला २३२) जना

नतिजा आउन बाँकीः २०८ जना

जम्मा निको भएकाः ६६१ (पुरुष ४७६ र महिला १८५) जना