Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७

कोठा नं class="np"७
इमेल daobardiya@gmail.com; daobardiya@moha.gov.np
सम्पर्क नं

 

 


प्रमुख सेवाहरु

(क) गुनासो वा ठाडो उजुरी
  (ख) नावालकको उमेर प्रमाणित ।
 (ग) पारिवारिक पेन्सन, सपथ पत्र र रहल     पहल सम्वन्धी सिफारिश
 (घ)  अन्य व्यहोरा प्रमाणित
  (ङ) शान्ति सुरक्षा सम्वन्धी
  (च) संस्था दर्ता
  (छ) संस्था नविकरण
  (ज) संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपी दिन
  (झ) संस्थाको विधान संशोधन
  (ञ)  जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृति
  (ट)  पत्र पत्रिका दर्ता,
  (ठ) छापाखाना दर्ता
  (ड)  हातहतियार नामसारी र हातहतियार नविकरण 
  (ढ) सि.सि.टिभि/क्यामेरा जडान अनुमतिकर्मचारी विवरण