Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बर्दिया जिल्लाको न.पा./गा.पा. भए पछिको नक्सा

बर्दिया_वडा_अनुसारको_नक्सा.jpg
बर्दिया जिल्लाको नक्सा